HMS

HMSHelse Miljø og Sikkerhet

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.


(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.


Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning.


Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden.


I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.Informasjon om HMS arbeidet i boligselskapet.pdf


Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget.pdf


Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget.doc


Skjema for internkontroll av boenhetene pdf


Skjema for internkontroll av boenhetene doc